Business

header ads

Phân biệt giữa người mất năng lực hành vi dân sự và người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Cho ví dụ minh họa

* Căn cứ pháp lý:
- Người mất năng lực hành vi dân sự: Điều 22 Bộ Luật Dân sự 2015
"Điều 22. Mất năng lực hành vi dân sự
1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.
Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.
2. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện."
- Người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi: Điều 23 Bộ Luật Dân sự 2015
"Điều 23. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
1. Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
2. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi."
Phân biệt giữa người mất năng lực hành vi dân sự và người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Cho ví dụ minh họa

* Đối tượng (chủ thể)
- Người mất năng lực hành vi dân sự: mọi đối tượng, không phân biệt độ tuổi.
- Người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi: Người thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên).

* Đặc điểm
- Người mất năng lực hành vi dân sự:
Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc do mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan, tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.
- Người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi:
Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự. Theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp ý tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

* Tư cách tham gia giao dịch dân sự:
- Người mất năng lực hành vi dân sự: Phải do người đại diện xác lập thực hiện.
- Người khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi: Có thể tự mình xác lập giao dịch dân sự.

Ví dụ minh họa:
- Người mất năng lực hành vi dân sự:
A bị mắc bệnh tâm thần không nhận thức làm chủ được hành vi. Theo yêu cầu của bố mẹ của A, tòa án căn cứ theo kết quả kết luận giám định pháp y tâm thần và Tuyên bố A bị mất năng lực hành vi dân sự. Mọi giao dịch của A di người đại diện là Bố mẹ của A xác lập thực hiện.
- Người khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi:
B đã thành niên, do bị tai biến mạch máu não nên B khó khăn trong vận động và nhận thức. B vẫn có thể tự mình xác lập giao dịch, theo yêu cầu của B Tòa án ra quyết định tuyên bố B là người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi theo căn cứ kết luận giám định pháp y về tâm thần.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét