Business

header ads

Nêu và phân tích căn cứ xác lập quyền dân sự theo hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương. Cho ví dụ minh họa

Theo Điều 8 Bộ Luật Dân sự 2015, Hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương là hai trong số những căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự giữa các chủ thể. Từ các quan hệ pháp luật dân sự đã phát sinh, quyền và và nghĩa vụ của các chủ thể cũng được xác lập, ghi nhận và bảo hộ bởi pháp luật. Nội dung cụ thể được thể hiện như sau:

"Điều 8. Căn cứ xác lập quyền dân sự
Quyền dân sự được xác lập từ các căn cứ sau đây:
1. Hợp đồng;
2. Hành vi pháp lý đơn phương..."

- Hợp đồng: là hình thức pháp lý phổ biến đầu tiên được nói đến trong quan hệ pháp luật dân sự bởi nó luôn chứa đựng được các ý chí của các bên. Trong quan hệ hợp đồng các bên xác lập các quyền và nghĩa vụ cho nhau, quyền của bên này tương ứng với nghĩa vụ của bên kia.

Ví dụ: trong quan hệ mua bán tài sản, quyền của bên bán tương ứng với nghĩa vụ của bên mua và ngược lại. Ông A bán chiếc điện thoại cho ông B với giá 5 triệu đồng. Ông B muốn nhận chiếc điện thoại đó thì ông B phải trao cho ông A số tiền là 5 triệu đồng và ông A phải chuyển giao cho ông B chiếc điện thoại đó.
Nêu và phân tích căn cứ xác lập quyền dân sự theo hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương. Cho ví dụ minh họa

- Hành vi pháp lý đơn phương: hành vi pháp lý đơn phương có thể hiểu đó là thể hiện quyết định từ một phía mà không nhất thiết phải có sự thỏa thuận, thống nhất ý chí với bên còn lại. Bên còn lại có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận những quyền lợi mà bên kia dành cho mình. Đây cũng là cơ sở làm phát sinh quyền dân sự của các bên.

Ví dụ: Một người có quyền tặng cho tài sản của mình cho người khác, người kia có thể chấp nhận hoặc từ chối.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét