Business

header ads

Điều kiện để cá nhân có Năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phân tích và cho ví dụ

- Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là: khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 19 Bộ Luật Dân sự 2015).
- Điều kiện để cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ: 
+ Người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên.
+ Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp: mất năng lực hành vi dân sự (bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi); người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Điều kiện để cá nhân có Năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phân tích và cho ví dụ


Như vậy:
Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị Tòa án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, không phải là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Không bị Tòa án ra quyết định hạn chế năng lực hành vi dân sự thì có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có toàn quyền trong việc xác lập các giao dịch dân sự mà mình xác lập, phải tự chịu trách nhiệm về những hành vi mà mình thực hiện.

Ví dụ:
Trường hợp 1: A là người thành niên nhưng bị tâm thần, theo yêu cầu của bố mẹ của A, A bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vị dân sự. Mọi giao dịch dân sự của A đều do người đại diện xác lập thực hiện.
Trường hợp 2: A là người đã thành niên, bị khó khăn trong nhận thức do bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, theo yêu cầu của A tòa tuyên bố A bị khó khăn trong nhận thức. A vẫn có thể tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự.
Trường hợp 3: A là người đã thành niên, bị nghiên ma túy. Theo yêu cầu của bố mẹ A, A bị Tòa án tuyên bố là người bị hạn chế nhăng lực hành vi dân sự. A chỉ có thể tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch nhằm phcuj vụ nhu càu sinh hoạt hằng ngày, còn những giao dịch liên quan đến tài sản của A phải được sự đồng ý của  người đại diện theo pháp luật.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét