Business

header ads

Vợ là người bị truất quyền thừa kế trực tiếp thì có được hưởng di sản thừa kế?

Câu hỏi: Căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015, trường hợp vợ là người bị truất quyền thừa kế trực tiếp thì có được hưởng thừa kế theo hàng thừa kế thứ nhất không ạ. Cảm ơn!

Trả lời:

Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:
Bộ luật dân sự năm 2015

1. Quy định của pháp luật về quyền của người lập di chúc

Điều 626 Bộ luật dân sự 2015, quy định về quyền của người lập di chúc:

“Người lập di chúc có quyền sau đây:
1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”

Như vậy, người lập di chúc có quyền truất quyền hưởng di sản của người thừa kế theo luật định. Việc truất quyền thừa kế của một người được người để lại di sản ghi nhận trong nội dung di chúc và không phải giải thích lý do.
Vợ là người bị truất quyền thừa kế trực tiếp thì có được hưởng di sản thừa kế?

2. Người bị truất quyền thừa kế thì có được hưởng thừa kế theo quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 không?

Nội dung Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản thừa kế bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản thừa kế được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

Người bị truất quyền thừa kế thì có được hưởng di sản?

Theo nội dung quy định trên thì đối với những đối tượng là con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con thành niên mà không có khả năng lao động thì VẪN ĐƯỢC hưởng di sản khi không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật. Bên cạnh đó khoản 2 Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định rõ nội dung trên không áp dụng đối với những người từ chối nhận di sản, những người không có quyền hưởng di sản. Ngoài 2 đối tượng này thì không còn ai bị hạn chế về việc được nhận di sản theo quy định tại Điều 644 BLDS; như vậy, người bị truất quyền thừa kế vẫn có quyền được hưởng di sản thừa kế nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 644 Bộ luật dân sự 2015.

3. Người bị truất quyền thừa kế như nội dung nêu tại câu hỏi thì có được hưởng thừa kế theo hàng thừa kế thứ nhất không?

Hàng thừa kế được xem xét khi phân chia thừa kế theo pháp luật, quy định thứ tự chi tiết tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015. 
"Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Tại khoản 3 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”. Từ việc pháp luật quy định về thứ tự nhận di sản trước sau như này, có thể nhận thấy có những người thuộc hàng thừa kế nhưng vẫn không được hưởng di sản gồm: người thừa kế đã chết, người thừa kế không có quyền hưởng di sản, người thừa kế bị truất quyền hưởng di sản, người thừa kế từ chối nhận di sản. Như vậy, người bị truất quyền thừa kế thì sẽ không được hưởng thừa kế theo hàng thừa kế thứ nhất.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét