Business

header ads

Phân tích đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

1. Phân tích:

* Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự là những mối quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân trong quá trình phân phối, sản xuất, lưu thông, tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu của các thành viên trong xã hội dựa trên nguyên tắc bình đẳng về mặt lợi ích, quyền tự định đoạt về tài sản của các bên và tự chịu trách nhiệm về tài sản.

- Quan hệ tài sản:

Quan hệ tài sản là quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản dưới dạng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng hoặc dịch vụ nhằm tạo ra một tài sản nhất định. Quan hệ tài sản là hình thức biểu hiện quan hệ kinh tế. Thông quan quan hệ tài sản, quá trình phân phối, lưu thông các tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng và các thành quả khác được thực hiện. Trong đời sống xã hội quan hệ tài sản phát sinh rất đa dạng và do nhiều ngành luật điều chỉnh. Luật dân sự chỉ điều chỉnh quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa tiền tệ với đặc trưng là giá trị tính được bằng tiền đền bù ngang giá. Nhưng cũng có mọt số quan hệ tài sản không có tính chất đền bù ngang giá như thừa kế, cho, tặng.

- Quan hệ nhân thân:

Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người không mang tính chất kinh tế, không được tính bằng tiền, nó phát sinh từ một giá trị tinh thần (giá trị nhân thân) của một cá nhân hay một tổ chức và luôn gắn với một chủ thể nhất định. Quan hệ nhân thân thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự bao gồm các quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản và các quan hệ nhân thân đến tài sản. Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản là những quan hệ xã hội về những lợi ích tinh thần, tồn tại một cách độc lập không liên quan gì đến tài sản và được quy đinh là quyền nhân thân như quyền đối với họ tên, danh dự, nhân phẩm. Những quan hệ nhân thân liên quan đến tài sản là những quyền nhân thân có thể làm phát sinh những quyền tài sản như quyền lao động, quyền tự do kinh doanh, quyền tự do sáng tạo.
Phân tích đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

2. Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự

Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự là cách thức, biện pháp mà nhà nước tác động lên các quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân là cho các quan hệ này phát sinh, thay đổi, chấm dứt theo ý chí của nhà nước, phù hợp với ba lợi ích (lợi ích của nhà nước, lợi ích của xã hội, lợi ích của cá nhân).

- Các chủ thể tham gia vào các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân do luật điều chỉnh độc lập về tổ chức và tài sản, bình đẳng với nhau về địa vị pháp lý, độc lập về tổ chức, tài sản tạo tiền đề cho sự bình đẳng về các quan hệ mà chủ thể tham gia, do các quan hệ tài sản (luật dân sự điều chỉnh), mang tính chất hàng hóa - tiền tệ và đền bù tương đương khi trao đổi, không độc lập về tài sản và bình đẳng về địa vị pháp lý thì không tạo ra sự đền bù tương đương được.

- Tự định đoạt của các chủ thể trong việc tham gia các quan hệ tài sản. Do tham gia quan hệ tài sản, mỗi chủ thể đều có mục đích, động cơ nhất định. Căn cứ vào khả năng, điều kiện, mục đích để họ lựa chọn một quan hệ cụ thể mà tham gia vào.

Tự định đoạt còn thể hiện: chọn đối tác tham gia, nội dung quan hệ tham gia, biện pháp thực hiện quyền và nghĩa vụ, cách đảm bảo, hình thức và phạm vi trách nhiệm, cách thức áp dụng trách nhiệm khi có một bên không thực hiện đúng thỏa thuận.

Tự do định đoạt: pháp luật luôn đặt ra các giới hạn, vạch ra hành lang pháp lý an toàn, cần thiết mà trong các hành lang đó các chủ thể có quyền tự do hành động (Điều 1 và Điều 3 Bộ Luật Dân sự 2015)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét