Business

header ads

Khái niệm, đặc điểm năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

1. Khái niệm năng lực pháp luật dân sự của cá nhân:

Khái niệm năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được thể hiện cụ thể tại Điều 16 - Bộ luật dân sự 2015, nội dung như sau:
- Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự;
- Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau;
- Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.
Khái niệm, đặc điểm năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

2. Đặc điểm của năng lực pháp luật dân sự của cá nhân:

- Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được ghi nhận trong các văn bản pháp luật mà nội dung của nó phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế, chính trị xã hội; vào hình thái kinh tế - xã hội tại thời điểm lịch sử nhất định.
- Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau;
- Năng lực pháp luật dân sự cá nhân không bị hạn chế. Trừ trường hợp do pháp luật quy định.
- Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi sinh ra và chỉ chấm dứt khi người đó chết.

Ví dụ:

"Điều 30. Quyền được khai sinh, khai tử
1. Cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh.
2. Cá nhân chết phải được khai tử.
3. Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi bốn giờ trở lên mới chết thì phải được khai sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai sinh và khai tử, trừ trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu.
4. Việc khai sinh, khai tử do pháp luật về hộ tịch quy định."

Đăng nhận xét

0 Nhận xét