Business

header ads

Phân biệt xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hành chính!


Mới nghe qua hai khái niệm này, nhiều người nhầm tưởng là cùng nói về một vấn đề. Tuy nhiên, hai khái niệm này có sự khác biệt với nhau, chúng ta cùng tìm hiểu các nội dung dưới dây:

TIÊU CHÍ
XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH
XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
Khái niệm
Xử phạt VPHC là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi VPHC theo quy định của pháp luật về xử phạt VPHC.
(khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý VPHC 2012)
Xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Ngoài ra, còn có biện pháp thay thế xử lý VPHC là biện pháp mang tính giáo dục được áp dụng để thay thế cho hình thức xử phạt VPHC hoặc biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên VPHC, bao gồm biện pháp nhắc nhở và biện pháp quản lý tại gia đình.
(khoản 3, khoản 4 Điều 2 Luật Xử lý VPHC)
Đối tượng áp dụng
Cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
(khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý VPHC)
Chỉ áp dụng với cá nhân trong nước
Các biện pháp xử lý hành chính không áp dụng đối với người nước ngoài.
(khoản 2 Điều 5 Luật Xử lý VPHC)

Hình thức xử phạt/xử lý
Các hình thức xử phạt VPHC gồm:
- Cảnh cáo;
- Phạt tiền;
- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
- Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC;
- Trục xuất.
Lưu ý:
- Hình thức xử phạt cảnh cáo và phạt tiền chỉ được quy định và áp dụng là hình thức xử phạt chính;
- Các hình thức xử phạt còn lại có thể là hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính.
(theo Điều 21 Luật Xử lý VPHC)
Xử lý VPHC gồm các biện pháp:
- Giáo dục tại xã, phường, thị trấn;
- Đưa vào trường giáo dưỡng;
- Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;
- Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nguyên tắc áp dụng
- Mọi VPHC phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do VPHC gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;
- Chỉ xử phạt VPHC khi có hành vi VPHC do pháp luật quy định.
- Một hành vi VPHC chỉ bị xử phạt một lần.
- Một người thực hiện nhiều hành vi VPHC hoặc VPHC nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm…
(khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý VPHC)
- Cá nhân chỉ bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính nếu thuộc một trong các đối tượng quy định;
- Việc quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân người vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;
- Việc xử lý VPHC được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;
- Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm chứng minh VPHC. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không VPHC
(khoản 2 Điều 3 Luật này)

Thời hiệu xử phạt VPHC là 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt (điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý VPHC)
- Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng - 01 năm kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm tùy từng trường hợp cụ thể:;
- Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ 06 tháng -  01 năm kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm tùy từng trường hợp sẽ là;
- Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm;
- Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm.

Phân biệt xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hành chính!

Qua đây có thể thấy, xử lý VPHC bao gồm xử phạt VPHC và các biện pháp xử lý hành chính khác. Xử phạt VPHC và xử lý hành chính là 2 mảnh ghép của xử lý VPHC.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét