Business

header ads

Nguyên tắc bình đẳng trong pháp luật dân sự quy định

Phân tích nguyên tắc bình đẳng của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ tài sản nhân thân do luật dân sự điều chỉnh:
Bình đẳng trong quan hệ dân sự được coi là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của Bộ luật dân sự năm 2015 được quy định tại khoản 1, Điều 3 (cụ thể: "Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản...").
Nguyên tắc bình đẳng trong pháp luật dân sự quy định

Theo nguyên tắc này, các chủ thể đều bình đẳng, không được dựa vào sự khác nhau về các yếu tố: dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hoàn cảnh kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo và trình độ văn hóa, nghề nghiệp hoặc bất kỳ lý do nào khác để làm cơ sở tạo nên sự khác nhau về địa vị pháp lý của các chủ thể trong các quan hệ pháp luật dân sự. Các chủ thể cùng đồng thời bình đẳng về năng lực pháp luật, bình đẳng giữa các hình thức sở hữu khi giao kết hợp đồng dân sự, bình đẳng về để lại và hưởng di sản thừa kế.

Từ nguyên tắc này, các quy phạm trong các chế định của thể trong Bộ luật dân sự năm 2015 luôn hướng đến sự bình đẳng.

Ví dụ:
(i) Khoản 2, Điều 210 (sở hữu chung hợp nhất):
"2. Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản thuộc sở hữu chung."
(ii) Khoản 2, Điều 213 Bộ luật dân sự 2015 quy định vợ, chồng có quyền ngang nhau về việc chếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung
(iii) Khoản 2, Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét