Business

header ads

Follow Us

Law/hot-posts

Các bài đăng gần đây

Xem tất cả
Nơi cư trú của cá nhân, ý nghĩa pháp lý của việc xác định nơi cư trú của cá nhân
Điều kiện để cá nhân có Năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phân tích và cho ví dụ
Phân biệt giữa giám hộ đương nhiên và giám hộ cử, cho ví dụ minh họa
Phân biệt giữa người mất năng lực hành vi dân sự và người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Cho ví dụ minh họa
Nêu và phân tích căn cứ xác lập quyền dân sự theo hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương. Cho ví dụ minh họa
Phân loại các trường hợp phạm tội chưa đạt theo pháp luật Hình sự
Phân biệt phạm tội chưa đạt và tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội